Gizlilik ve Güvenlik

Gizlilik ve Güvenlik

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR VE KONU:
1.1. İşbu sözleşme C.İ.K. PRODÜKSIYON TICARET LIMITED ŞIRKETI ile
https://www.missturkey.com.tr/ internet sayfası üzerinden başvuru yapan kişi (bundan sonra
Başvurucu olarak anılacaktır.) arasında başvuru tarihinde yürürlüğe girmek üzere yapılmıştır.
Taraflar, önbilgilendirme formu ve yarışma başvuru taahhütnamesinin kabul edilmesi ve yapılan
başvuru ile yapmış oldukları sözleşmenin amaçları gereği yazılı veya sözlü olarak bilgi
alışverişinde bulunacaklarından, işbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması hususunda anlaşmaya
varmışlardır.
MADDE 2 - GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
2.1. Taraflardan birinin kendisi, işçileri, acentaları ya da çalışanlarınca diğer tarafın işçileri,
acentaları ya da çalışanlarına açıklanan her türlü bilgi, buluş, iş, metod, ilerleme ve patent, telif
hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların
aralarındaki ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik
bilgiler, abonelik ve konuşma bilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir.
2.2. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler
a. Kamuya malolmuş bilgiler
b. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı,
idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler.
MADDE 3 - GİZLİ BİLGİNİN DİĞER TARAFÇA KORUNMASI
3.1. Taraflar ilişkilerinin gerektirdiği ölçüde gizli bilgilerini birbirlerine açıklamak
durumundadırlar. Taraflardan herbiri diğer tarafça kendisine açıklanan gizli bilgilerin eksik ya da
hatalı olmasından sorumlu tutulamayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Taraflar kendilerine
diğer tarafça açıklanan bu gizli bilgiyi; gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiyle
paylaşmamayı ve/veya alenileştirmemeyi, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ilişkinin
amaçları dışında kullanmamayı kabul ve taahhüt ederler.
3.2. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın gizli
bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve
işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak
çalışan diğer kişilere verebilirler ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve
kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve
kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı

davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını peşinen
kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 4 - ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
4.1. Taraflardan biri sorumlu olduğu kisilerce diğer tarafa ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı
biçimde açıklandığından haberder olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu
bildirmekle yükümlüdür.
4.2. Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış taraf, bu bildirim üzerine veya
kendiliğinden masrafları diğer tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı
her türlü zararın giderimini diğer taraftan talep etme hakkına sahiptir.
MADDE 5 - GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALLERIN İADESİ
5.1. Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik
sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait
olduğu tarafa iade edilir.
MADDE 6 - GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ
6.1. Taraflardan hiçbiri, diğerinin yazılı izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller dışında
bu bilgiyi üçüncü kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz,
basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla
kullanamaz.
MADDE 7 - KISMİ GEÇERSİZLİK
7.1. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu husus
sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliğine etki etmez.
MADDE 8 - YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRE
8.1. İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olan bu sözleşme başvuru işleminin yapıldığı
tarihte, başvurucu tarafından elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
Taraflar arasındaki ilişki sona erse dahi işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya
devam edecektir.